OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

KTO JE SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Správcom osobných údajov účastníkov podujatí (najmä seminárov a konferencií) organizovaných KROK – Pastoračný fond Žilinskej diecézy, odberateľov newslettera, dobrovoľníkov a podporovateľov, dodávateľov služieb a korešpondentov s našou organizáciou, získaných prostredníctvom registračných formulárov na jednotlivé podujatia, prostredníctvom formulára na odoberanie newslettera uverejnenom na našej webovej stránke www.lectiodivina.sk, objednávkového formulára na knihy alebo prostredníctvom osobnej korešpondencie, je

KROK – Pastoračný fond Žilinskej diecézy
Jána Kalinčiaka 1, 
010 01 Žilina
IČO: 

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracúvania obrátiť, môžete nás kontaktovať e-mailom:  info@lectiodivina.sk alebo na tel. čísle: +421 902 575 575.

VYHLÁSENIE

Vyhlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou – zákonom č. 18/2018 Z.z. a GDPR, t. j.:

 • vaše osobné údaje budeme spracúvať len v prípade, ak disponujeme primeraným právnym základom, a to predovšetkým udelením súhlasu, plnením zmluvy či zákonnou povinnosťou;

 • plníme si v zmysle článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracúvania osobných údajov;

 • umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a v plnení vašich práv podľa zákona č. 18/2018 Z.z. a GDPR.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov v maximálnom rozsahu: meno, priezvisko, titul, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, prípadná príslušnosť k farnosti a diecéze, údaje o špeciálnych stravovacích obmedzeniach, fotografie a videá zachytené počas podujatí poverenou osobou, a to na naplnenie týchto účelov:

 • vytváranie a zasielanie newsletterov a informačných e-mailov

 • poskytovanie služieb:

  • organizácia a zabezpečenie nami organizovaných podujatí vrátane stravy a ubytovania počas vybraných podujatí;

  • poskytovanie odborného poradenstva prostredníctvom e- mailu a/alebo telefonicky;

  • zasielanie informácií o podujatiach zaregistrovaným účastníkom pred konaním podujatia a po ňom;

  • potvrdenie prihlásenia sa na podujatie, prijatia platieb za podujatia a darov a príspevkov na činnosť prostredníctvom elektronickej pošty, prípadne telefonicky;

  • identifikácia doručenej platby;

  • evidencia registrovaných účastníkov podujatí na účely riešenia prípadných reklamácií;

  • vedenie evidencie dobrovoľníkov a komunikácia s nimi prostredníctvom emailu alebo telefonicky;

  • spracúvanie a zasielanie objednávok kníh a vytvorenie s tým súvisiacich daňových dokladov.

 • vedenie účtovníctva

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacej doby, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovávanie.

POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

K vašim osobným údajom majú okrem výkonných pracovníkov Pastoračného fondu KROK prístup dobrovoľník/ci zodpovedný/í za organizačné vedenie daného podujatia. Dobrovoľníci spracúvajú osobné údaje iba účastníkov toho podujatia, za ktoré sú organizačne zodpovední.

K vašim osobným údajom v nevyhnutnom rozsahu môže mať prístup účtovníčka a audítor Pastoračného fondu Žilinskej diecézy – KROK

Na podujatiach, na ktorých pre účastníkov zabezpečujeme aj ubytovanie a stravu, vaše osobné údaje poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu len spoločnostiam a organizáciám, ktoré majú oprávnenie poskytovať ubytovacie a stravovacie služby (Penzion Bystrík).

V prípade doručovania pošty alebo inej korešpondencie vaše osobné údaje poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu len spoločnostiam, ktoré majú oprávnenie poskytovať doručovacie a kuriérske služby (Slovenská pošta, Slovak Parcel Service, TNT, Geis…).

Uisťujeme vás, že dobrovoľníci, účtovníčka, audítor a pracovníci Penziononu Bystík, ktorí budú spracúvať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané/poskytnuté žiadnej inej tretej strane.

POSKYTNUTIE DÁT MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE

Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať výlučne na území Európskej únie. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

COOKIES

Pri prehliadaní webových stránok www.lectiodivina.sk zaznamenávame vašu IP adresu, časový interval strávený na stránke a to, z ktorej stránky prichádzate. Cookies používame na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo vďaka tomu môžeme ponúknuť lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy KROK -u nepoužívalo a ani v budúcnosti nebudú spracúvané na tento účel.

Naše webové stránky sa dajú prehliadať aj v režime, ktorý neumožňuje zbierať osobné údaje. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja, prostredníctvom technických a organizačných opatrení, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov:

 • zabezpečeným prístupom do našich počítačov (zabezpečené heslom);

 • zabezpečeným prístupom do našich telefónov (zabezpečené heslom a čítačkou odtlačkov prstov);

 • zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom);

 • zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailové rozosielanie (zabezpečené menom a heslom);

 • zabezpečeným prístupom do databáz účastníkov prihlásených na jednotlivé podujatia (zabezpečené menom a heslom);

 • zabezpečeným prístupom do databáz dobrovoľníkov a darcov nášho občianskeho združenia (zabezpečené menom a heslom);

 • zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom);

 • pravidelnou aktualizáciou softwéru.

Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete niektoré z týchto práv chcieť využiť, prosíme, kontaktujte nás na mojkrok@dcza.sk alebo info@lectiodivina.sk

 • Právo na informácie (plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracúvania osobných údajov);

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR (máte právo získať potvrdenie o tom, aké vaše osobné údaje spracúvame);

 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR;

 • právo na vymazanie (tzv. právo na zabudnutie) osobných údajov podľa čl. 17 GDPR;

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR (obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania);

 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR;

 • právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka podľa čl. 21 GDPR;

 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov;

 • odhlásenie zo zasielania newslettrov stlačením odhlasovacieho odkazu, ktorý sa nachádza v každom zaslanom newsletteri;

 • odhlásenie zo zasielania informačných e-mailov zaslaním krátkej správy v znení: “Odhlasujem sa zo zasielania informačných e-mailov” na adresu:mojkrok@dcza.sk alebo info@lectiodivina.sk 

Tieto zásady platia od 2. 11. 2024.

Mgr. Dušan Pecko, štatutárny zástupca KROK Pastoračný fond Žilinskej diecézy.