Vysvetlenie krokov

„lectio divina“

LECTIO – ČÍTANIE:

 

čítanie vybraného textu, napr. podľa rozpisu na každý deň. V diári nájdete pri každom dni súradnice evanjelia na deň, podľa liturgického kalendára.

 

Čítajte pomaly, neunáhlene, v duchu modlitby, nahlas a potom znova aspoň trikrát.

 

Nechajte text na seba pôsobiť, nesnažte sa ho len intelektuálne pochopiť. Všimnite si najmä slová, slovné spojenia či vety, ktoré sa vás dotkli.

 

S vierou očakávame, že Boh prehovorí prostredníctvom Slova a Ducha k našej duši.

 

MEDITATIO – ROZJÍMANIE:

 

Tento druhý krok vás pozýva zamyslieť sa nad Slovom – slovami, slovnými spojeniami, vetami, ktoré vás oslovili, a nechať ich vystúpiť do popredia.

 

Zapíšte si ich a dovoľte im preniknúť do hĺbky vášho srdca. Opakujte si ich znovu a znovu a uvažujte pritom o pocitoch alebo emóciách, ktoré vo vás vyvolávajú. Spýtajte sa samých seba: „Čo mi cez tieto slová hovorí Duch Svätý?“ Čo pre mňa znamenajú tieto slová? Čo Boh skrze ne hovorí k môjmu srdcu?

 

Táto časť je ako Máriina odpoveď v Lukášovi (2,51), kde sa píše, že „zachovávala všetky slová vo svojom srdci.“

 

ORATIO – MODLITBA:

 

modlitba podľa Božieho slova (svojimi slovami)

 

Táto časť pobáda k odpovedi v modlitbe. Keď ste si opätovne prečítali a uvažovali ste nad slovami, frázami a vetami, ktoré sa vás dotkli, a keď ste si položili otázky súvisiace s nimi, zoberte si teraz tieto myšlienky k srdcu a vytvorte modlitbu. Svoju vlastnú osobnú odpoveď Pánovi. Povedzte Bohu, čo máte na srdci, ponúknite mu v modlitbe odpoveď lásky, vďačnosti, prosby či príhovoru. Ticho seďte, napíšte modlitbu, nakreslite obrázok, jednoducho odpovedzte činorodým spôsobom na slovo, ktoré ste dostali.

 

KONTEMPLATIO – KONTEMPLÁCIA:

 

Vnútorný pohľad srdca na Ježiša, ktorý „vystupuje“ z textu; teda pohľad na Ježiša, ktorého jednu vlastnosť som spoznal pri rozjímaní nad textom. Tu je priestor, spočinúť v Bohu.

 

Stávame sa neaktívnymi a jednoducho prebývame v Bohu ako jeho milovaní. Toto nie je jednoduché a vyžaduje si to trpezlivosť a disciplínu.

 

Jednoducho zotrvajte na chvíľu v pokoji a dovoľte Pánovi milovať vás a upevňovať vo vašom srdci slová, ktoré vám doteraz dal v tomto procese lectio divina. Toto je modlitba prítomnosti, je to smerovanie od rozhovoru k zjednoteniu.

 

ACTIO – KONANIE:

 

Sformulujem si jednu krátku vetu, ktorú si budem cez deň pripomínať

 


 

Čítanie Biblie systémom „lectio divina“ – prakticky:

 


 

Prípravný krok: Vyber si krátky biblický text (úryvok z Nového zákona).

 

Skôr ako začneš čítať posvätný text, vzývaj Ducha Svätého.

 

Modli sa, aby bol s tebou, uvedom si jeho prítomnosť, pros ho, aby ti zjavil to, čo je v texte ukryté; aby ťa viedol. Napr.: Príď, Duchu Svätý. Osvieť moju myseľ. Daruj mi lásku k BOŽIEMU SLOVU. Pomôž mi pochopiť, čo mi chce BOŽIE SLOVO povedať. Pomôž mi pozorne počúvať tvoje pokyny

 

Druhý krok: Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO)

 

Čítaj text polohlasne alebo potichu (ako sa ti lepšie sústredí). Čítaj ho opakovane, viackrát a uvedomuj si ČO TEXT HOVORÍ (všeobecne), teda o čom sa tam píše, aké informácie text podáva.

 

Tretí krok: Rozjímaj (MEDITATIO)

 

Rozjímanie je odpoveďou na otázku ČO TEXT HOVORÍ MNE (dnes, teraz)?

 

KKC 2706 o tom hovorí: Rozjímať o tom, čo sa číta, nás vedie k tomu, aby sme si to osvojili porovnávaním so sebou. Čo ťa osloví, môžeš si zapísať.

 

Štvrtý krok modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO)

 

Teraz priamo oslov Boha a hovor mu o tom, čo ťa oslovilo. Chváľ ho, ďakuj, odprosuj, pros, hovor k nemu vlastnými slovami, alebo slovami Písma. Odpovedaj mu.

 

Piatý krok Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

 

Ako vstúpiť do kontemplatívnej modlitby? Ježiš je s tebou, v tvojom srdci práve taký, akého si spoznal v BOŽOM SLOVE. Uvedom si Ježiša vo svojom srdci. Kontemplácia učí „vnútornému poznaniu Pána“ (KKC 2715). Ježiš ťa mení v seba.

 

Neuspokoj sa iba s tým, že si rozumom poznal nejakú pravdu. Nechaj Ducha Svätého, nech ti túto pravdu, za ktorou je ukrytý Ježiš, zjaví do srdca. Cez kontempláciu sa ti Ježiš zjavuje a dáva sa ti poznať hlbšie ako rozumom. A zároveň ťa uschopňuje odpovedať mu v najhlbšej hĺbke tvojho bytia. Je to zjednotenie sa s Kristom a skrze Neho s Otcom. Je to vstup do lásky TROJICE. Cez kontempláciu ti Duch Svätý dáva prežívať tajomstvo Krista, aby si bol schopný činne milovať. Je to zdroj činorodej lásky. (KKC 2718) Zmenu zbadáš neskôr vo svojich postojoch.

 

Boh, ktorý je aktívny, robí tvoje srdce súčasťou svojho milujúceho srdca, pričom nemusíš prežívať nič mimoriadne.

 

Šiestý krok Ži Božie slovo (ACTIO)

 

Vyber si jednu vetu, ktorá vystihuje tvoje rozjímanie alebo kontempláciu a často si ju cez deň opakuj. Je dobré, ak je táto veta taká, ktorá ti pripomenie Ježiša, s ktorým si sa stretol vo svojom srdci, alebo pravdu, ktorú si prežil.

 

Siedmý krok: Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou. Najmä ďakovnou.

 


 

Na čo netreba zabudnúť pri tejto forme čítania Božieho slova:

 

NÁJDITE SI ČAS

 

Väčšina z nás nemá času nazvyš. Takže čokoľvek, zmysluplné, musíme zaradiť do nášho každodenného života. Tento diár spolu s aplikáciou vám pomôžu, aby ste si počas dňa našli aspoň dvacať minút na praktizovanie čítania Božieho slova formou Lectio divina. Toto praktizovanie vám pomôže aby sa modlitba vo vás zakorenila. Urobte si čas!

 

VYTVORTE SI MIESTO

 

Skutočne si nájdite miesto, kde by ste mohli vstúpiť do procesu Lectio. Príkladom je Ježiš, ktorý si našiel čas, aby odišiel na určité miesto, aby strávil čas v modlitbe s Otcom. Kde je tvoje miesto?

 

VYTRVAJTE

 

Toto je dlhodobý projekt. Bude si to vyžadovať zmysel pre oddanosť a odhodlanie. Mnohí z nás sa vzdávajú tvrdiac: „Nič mi to nedáva.“ Niekedy sa takto cítime všetci, ale vytrvalosť je potrebné trénovať.

 

Prajem vám, aby takto strávený čas s Kristom, bol pre vás časom, kde budete objavovať seba, Božiu vôľu a odhodlanosť vytrvať v dobrom.